NLD

Conditions

Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van eFlowers B.V. - versie A1.1 van april 2019. opgesteld door de groothandelaar eFlowers B.V. handelend in de Import en Export van sierteeltproducten via website www.eflowers.nl en onder de handelsnaam BiFlorica, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 71172262.

I ALGEMEEN

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de groothandelaar eFlowers B.V. (hierna te noemen "verkoper") gedane aanbiedingen en tussen verkoper en een klant (hierna te noemen "koper") gesloten overeenkomsten, alsmede de uitvoering daarvan. Tenzij toepassing van voorwaarden van koper schriftelijk door beide partijen anders zijn overeengekomen zijn zij uitdrukkelijk uitgesloten. Koper onderwerpt zich aan de algemene voorwaarden van verkoper op het moment van het plaatsen van een bestelling bij verkoper.

2. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen dienen partijen schriftelijk overeen te komen. Zij genieten voorrang op deze Algemene Voorwaarden.

II AANBIEDINGEN/OVEREENKOMST

1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn bevatten. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat dat door koper wordt aanvaard, heeft verkoper desondanks het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Door verkoper gepubliceerde gegevens over het aangeboden product, waaronder onder andere maar niet uitsluitend afbeeldingen, productspecificaties en soortgelijke uitingen, op de website of op welke manier dan ook, dienen slechts als indicatie. Zij zijn voor verkoper niet bindend en koper kan er geen rechten aan ontlenen, behalve als verkoper uitdrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven dat de betreffende producten identiek zijn aan de gepubliceerde gegevens.

3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van de uitdrukkelijke acceptatie van de order door verkoper op een in de branche gebruikelijke wijze.

4. Aanbiedingen zijn eenmalig en gelden niet voor nabestellingen.

III PRIJZEN

1. De prijzen zijn af bedrijf verkoper of diens leverancier.

2. Tenzij anders overeengekomen zijn in de prijs geen omzetbelasting (BTW), invoerrechten, uitvoerrechten en/of andere belastingen en heffingen, kosten van kwaliteitscontrole en/of fytosanitair onderzoek, kosten van laden en lossen, emballage, transport, verzekering, kosten van betaling en dergelijke begrepen. Alle kostprijsverhogende factoren die in eerste instantie door verkoper worden betaald en/of die verkoper op basis van een wettelijke regeling aan koper in rekening dient te brengen, worden door verkoper aan koper in rekening gebracht. Een transportverzekering wordt slechts op speciaal verzoek en op kosten van koper afgesloten.

3. De prijzen zijn genoteerd in euro’s , tenzij op de factuur een andere valuta is vermeld.

IV LEVERING EN LEVERINGSTIJD

1. Door verkoper aangegeven levertijden zijn indicatief en geven koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Indien verkoper (gedeeltelijk) niet aan zijn verplichting zal kunnen voldoen, zal hij koper hierover zo spoedig mogelijk mededeling doen. Indien hij niet de gehele bestelde hoeveelheid kan leveren is hij gerechtigd een deellevering te doen dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of in overleg met koper andere gelijkwaardige of gelijksoortige producten te leveren.

3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt als plaats van levering de opslagplaats of verwerkingsruimte van verkoper, dan wel een andere door verkoper aan te wijzen locatie. Het risico gaat op koper over op het moment van levering of, indien vervoer dient plaats te vinden, op het moment dat de producten aan de vervoerder worden overhandigd of ten behoeve van het vervoer de leveringslocatie verlaten, onafhankelijk van het feit of het vervoer vanaf de leveringslocatie plaatsvindt en of de koper dan wel de verkoper de vervoerskosten betaalt.

4. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door verkoper is vermeld op de factuur of de opdrachtbevestiging.

5. Verkoper behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien koper een vorige levering niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald, de koper anderszins verplichtingen tegenover de verkoper niet is nagekomen of, naar het oordeel van verkoper, niet-nakoming dreigt.

6. Indien koper de bestelde producten niet op de overeengekomen tijd en plaats heeft afgenomen is hij in verzuim en is het risico van eventueel optredend kwaliteitsverlies voor koper. De bestelde producten staan te zijner beschikking, voor zijn rekening en risico opgeslagen.

7. Indien echter na het verstrijken van een beperkte bewaartermijn, die gelet op de productsoort als redelijk kan worden beschouwd, geen afname door koper heeft plaatsgevonden en het risico van kwaliteitsverlies en/of bederf van de producten naar de mening van verkoper ingrijpen vereist teneinde schade zoveel mogelijk te beperken, is verkoper gerechtigd de betreffende producten aan derden te verkopen.

8. Niet-nakoming door de koper ontslaat hem niet van de verplichting de volledige koopprijs te betalen.

9. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet leveren door diens leveranciers.

V OVERMACHT

1. Verkoper kan in geval van overmacht de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, dan wel de levering opschorten voor de duur van de overmacht.

2. Onder overmacht worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, omstandigheden verstaan als binnenlandse onlusten, oorlog, staking, natuurrampen, epidemieën, terrorisme, weersomstandigheden, verkeersomstandigheden zoals b.v. wegversperringen, wegwerkzaamheden of files, brand, overheidsmaatregelen of soortgelijke gebeurtenissen, ook indien dit alleen de bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden betreft, zoals een leverancier van verkoper of een vervoerder.

VI VERPAKKING

1. Verpakking geschiedt op in de bloemen- en plantengroothandel gebruikelijke wijze en wordt door verkoper als goed koopman bepaald, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Eenmalige verpakking kan in rekening worden gebracht en wordt niet teruggenomen.

3. Indien de producten in meermalige verpakking (kartonnen dozen) en/of op duurzaam transportmateriaal (stapelwagens, containers, pallets, etc.) worden geleverd, dient koper binnen een week na levering identiek verpakkingsmateriaal met dezelfde registratie (zoals chip of label) aan verkoper te retourneren, ook als daarvoor een gebruiksvergoeding in rekening is gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Indien retourzending niet tijdig gebeurt of, ten aanzien van duurzaam verpakkings- en/of transportmateriaal dat voor een langere termijn aan koper in bruikleen is gegeven, niet binnen een alsnog door verkoper gestelde redelijke termijn plaatsvindt, behoudt verkoper zich het recht voor om a) de kosten hiervan bij koper in rekening te brengen alsmede b) de eventuele verder in verband hiermee door verkoper geleden schade, zoals extra huurkosten, op hem te verhalen.

6. Voor zover in eerste instantie verkoper de kosten voor het retourtransport betaalt, worden deze separaat bij koper in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien statiegeld in rekening wordt gebracht, wordt dit verrekend nadat het betreffende materiaal in correcte staat is teruggekomen.

6. Bij beschadiging of verlies van meermalig en/of duurzaam verpakkingsmateriaal is koper verplicht aan verkoper de reparatie- of vervangingskosten te vergoeden, alsmede de eventuele verder in verband hiermee door verkoper geleden schade, zoals extra huurkosten.

7. In geval van een geschil tussen verkoper en koper over uitstaande hoeveelheden transportmateriaal is de administratie van verkoper leidend.

VII RECLAMES

1. Meldingen van klachten betreffende zichtbare gebreken, waaronder aantal, maat of gewicht, dienen meteen na constatering, of in ieder geval binnen 24 uur na ontvangst van de producten bij de verkoper te zijn binnengekomen. Een telefonische melding dient binnen twee dagen na ontvangst van de producten door de koper schriftelijk te zijn bevestigd. Zichtbare gebreken dienen bovendien direct bij aflevering op de transportdocumenten te worden aangetekend.

2. Klachten betreffende niet-zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering aan de verkoper te worden medegedeeld en, indien de mededeling niet schriftelijk geschiedt, binnen 24 uur na de mededeling schriftelijk te worden bevestigd.

3. De klachten dienen tenminste te bevatten:

a. een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek, ondersteund door bewijsmateriaal zoals foto’s of een deskundigenrapport;

b. opgave van eventuele verdere feiten, waaruit kan worden afgeleid dat de geleverde en door koper afgekeurde producten identiek zijn.

4. Verkoper dient steeds in staat te worden gesteld de juistheid van de betreffende klachten ter plaatse te (doen) onderzoeken en/of het geleverde terug te halen, tenzij verkoper schriftelijk heeft aangegeven van een onderzoek ter plaatse af te zien. De producten moeten in de originele verpakking ter beschikking worden gehouden.

5. Klachten die slechts een deel van de afgeleverde producten betreffen kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.

6. Na het verstrijken van de termijnen genoemd in de leden 1 en 2 van dit artikel wordt koper geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door verkoper in behandeling genomen.

7. Indien een door koper ingediende klacht ongegrond is, dient koper de in verband met het onderzoek gemaakte kosten aan verkoper te vergoeden.

VIII AANSPRAKELIJKHEID

1. Verkoper is niet aansprakelijk voor door koper geleden schade, behoudens en voor zover koper bewijst dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van verkoper.

2. Gebreken aangaande eventuele fytosanitaire en/of andere eisen die in het land van invoer van kracht zijn geven koper geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij koper verkoper voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst schriftelijk van deze eisen op de hoogte heeft gebracht.

3. Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving, stagnatieschade of andere gevolgschade van koper. Mocht verkoper desondanks gehouden zijn schade te vergoeden, dan is de aansprakelijkheid van verkoper uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag, exclusief BTW, aangaande het gedeelte van de levering waarop de schade betrekking heeft.

4. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn de geleverde producten uitsluitend bedoeld voor decoratiedoeleinden en niet geschikt voor inwendig gebruik. Verkoper wijst erop, dat de producten bij verkeerd gebruik, consumptie, contact en/of overgevoeligheid kunnen leiden tot schadelijke gevolgen bij mens en/of dier. Bovendien kunnen sommige producten door druppelen schade veroorzaken aan materialen die met het druppelvocht in aanraking komen. Koper heeft de verplichting deze waarschuwing aan zijn afnemers door te geven en vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken van derden, inclusief eindgebruikers, met betrekking tot deze gevolgen.

IX BETALING

1. Betaling dient te geschieden ten kantore van verkoper en ter keuze van verkoper:

a. netto-contant bij aflevering of

b. middels storting of overmaking op een door verkoper aangewezen bankrekening binnen de door verkoper aangegeven termijn na factuurdatum, dan wel, bij het ontbreken van een termijn, binnen 15 dagen na factuurdatum, of

c. automatische afschrijving.

Eventuele bankkosten worden aan koper doorbelast.

2. Koper is niet bevoegd de betaling van de koopprijs op te schorten of op de koopprijs enig bedrag in mindering te brengen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper.

3. Koper is in verzuim enkel door het verstrijken van de betalingstermijn. Verkoper heeft alsdan het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een enkele mededeling aan koper te ontbinden (uitdrukkelijk ontbindend beding). Verkoper is aan koper geen enkele schadevergoeding verschuldigd met betrekking tot de gevolgen die deze ontbinding voor koper zou kunnen hebben.

4. Verkoper is gerechtigd om bij verzuim van koper 1,5% rente op maandbasis in rekening te brengen, dan wel, indien deze hoger mocht zijn, de wettelijke rente, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van algehele voldoening. Bij verzuim van koper is verkoper tevens gerechtigd om een daardoor opgelopen valutakoersverlies in rekening te brengen.

5. De in een andere EU-lidstaat dan Nederland gevestigde koper zal verkoper schriftelijk mededeling doen van zijn correcte BTW identificatienummer. Koper zal verkoper voorts op eerste verzoek van verkoper alle gegevens en bescheiden verschaffen die verkoper nodig heeft voor het bewijs dat de producten zijn afgeleverd in een andere EU-lidstaat dan Nederland. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken voortkomende uit en alle nadelige gevolgen van het niet of niet volledig naleven van het hierbij bepaalde.

6. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door inschakeling van derden, zijn de daaruit voortvloeiende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten - met een minimum van 15% van de openstaande som - direct opeisbaar en voor rekening van koper.

X EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle geleverde producten blijven eigendom van verkoper totdat koper volledig heeft voldaan aan alle vorderingen die verkoper op koper heeft of zal verkrijgen met betrekking tot door hem geleverde producten, waaronder vorderingen ter zake van het tekortschieten van koper in de nakoming van zijn verplichtingen.

2. Zolang de eigendom niet is overgegaan mag koper de geleverde producten niet verpanden of op andere wijze tot zekerheid geven. In geval derden op deze producten beslag (wensen te) leggen of deze op andere wijze wensen uit te winnen, dient koper verkoper onmiddellijk hierover te informeren.

3. Bij de uitoefening van de rechten van verkoper uit het eigendomsvoorbehoud zal koper steeds op eerste verzoek en op eigen kosten zijn volledige medewerking verlenen. Koper is aansprakelijk voor alle kosten die verkoper in verband met zijn eigendomsvoorbehoud en de daarmee samenhangende acties moet ondernemen, alsook voor alle directe en indirecte schade die verkoper lijdt.

4. Met betrekking tot producten die voor uitvoer zijn bestemd gelden vanaf het moment van aankomst van de producten in het land van bestemming de aldaar geldende goederenrechtelijke gevolgen met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud. Dan geldt, indien dat mogelijk is in het betreffende recht, naast het in de punten 1 t/m 3 gestelde:

a) In geval van wanprestatie door koper heeft verkoper het recht om de geleverde producten, alsmede de meegeleverde verpakkings- en transportmaterialen, terstond tot zich te nemen en hierover naar eigen goeddunken te beschikken. Indien de wet dat voorschrijft impliceert dit ontbinding van de betreffende overeenkomst.

b) Koper heeft het recht de producten in de normale uitoefening van zijn bedrijf te verkopen. Hij draagt nu reeds voor alsdan alle vorderingen over die hij door de verkoop op een derde verkrijgt. Verkoper aanvaardt deze overdracht en behoudt zich het recht voor de vordering zelf te incasseren zodra koper niet correct aan zijn betalingsverplichting voldoet en, voor zover dat nodig mocht zijn, in verzuim is.

c) Koper heeft het recht de producten in de normale uitoefening van zijn bedrijf te verwerken, al dan niet tezamen met producten die niet van verkoper afkomstig zijn. In de verhouding waarin de producten van verkoper deel uitmaken van de tot stand gekomen zaak, verkrijgt verkoper de (mede-) eigendom van de nieuwe zaak, die koper reeds nu voor alsdan aan verkoper overdraagt en die verkoper aanvaardt.

d) Indien de wet voorschrijft, dat verkoper een gedeelte van de bedongen zekerheden op verzoek moet prijsgeven in gevallen waarin deze de waarde van de nog uitstaande vorderingen met een bepaald percentage overtreffen, zal verkoper hieraan gehoor geven zodra koper daartoe een verzoek doet en zulks uit de boekhouding van verkoper mocht blijken.

XI BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Door je te registreren bij eFlowers B.V., of bij Biflorica.com geef je automatisch toestemming aan Biflorica en eFlowers B.V. om met grootst mogelijke zorg om te laten gaan met privacy gevoelige informatie als bedrijfsnaam, uw naam, en uw contactgegevens. Op de website van Biflorica vind u uitgebreide informatie hierover onder ‘terms of use’ en ‘privacy policy’. Uw gegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’). U heeft altijd recht om uw geregistreerde gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen. Als u hiervoor een aanvraag doet bij ons doen wij dit altijd zo spoedig mogelijk, maar ten minste binnen 30 dagen. Voor gebruiksanalyse van onze website schakelen wij Google Analytics in. Hiervoor wordt anoniem informatie over het gebruik van onze website verzameld. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan Google en niet gebruikt voor marketing- en reclamedoeleinden. We springen zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we u zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken. Het verspreid geraken van uw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

XII TOEPASSELIJK RECHT/ GESCHILLEN

1. Op alle overeenkomsten en aanbiedingen waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is het Nederlandse recht van toepassing en zijn de bepalingen van het Weens koopverdrag uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit aanbiedingen en/of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn kunnen door koper slechts worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter die bevoegd is in het gebied waar verkoper is gevestigd. Verkoper heeft het recht ervoor te kiezen geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter in het gebied waar koper is gevestigd, dan wel aan de Nederlandse rechter in het gebied waar verkoper is gevestigd.

3. In afwijking van het bepaalde onder lid 2 kunnen verkoper en koper overeenkomen een eventueel geschil voor te leggen aan een arbitragecommissie die handelt volgens het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage-instituut, wiens uitspraak door beide partijen als bindend wordt aanvaard.

XIII SLOTBEPALING

1. In die gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlandse recht van toepassing.

2. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden volgens het Nederlandse recht ongeldig zou zijn in verband met strijd met enige dwingendrechtelijke bepaling, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden partijen blijven binden.

eFlowers B.V. – april 2019 (alle voorgaande versies van onze AV komen hiermee te vervallen)

Privacybeleid

eFlowers heeft dit document opgesteld om uit te leggen hoe uw informatie is beschermd, verzameld en gebruikt, en welke herzien kan worden door eFlowers van tijd tot tijd. eFlowers zal betekenisvolle wijzigingen in het Privacybeleid aankondigen via bekendmakingen op de eFlowers website.

Bescherming van uw privacy

 • eFlowers deelt uw informatie niet met derden voor marketingdoeleinden.
 • eFlowers gebruikt geen trackingapparaten voor marketingdoeleinden ("cookies", "web bakens", gif’s met enkele pixel).
 • eFlowers, of mensen die berichten plaatsen op eFlowers, kunnen links naar websites van derden bevatten, die mogelijk verschillende privacy regels hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor, noch hebben wij controle over, het privacy beleid van die websites van derden en moedigen alle gebruikers aan om het privacy beleid van elke bezochte website te lezen.

Gegevens die we verzamelen

 • We kunnen uw e-mailadres verzamelen voor doeleinden zoals het verzenden van zelfpublicatie- en bevestigings-e-mails, echtheid waarmerken van gebruikersaccounts, aanbieden van e-mailservices voor abonnementen, registreren voor forums, enz.
 • Voor de handel op de eFlowers International Flowers Exchange verzamelen we contactgegevens, zoals persoons- en bedrijfsnaam (namen), telefoonnummer (s), transportagentschap en merken (labels) en adres voor factureringsdoeleinden.
 • We kunnen uw telefoonnummer verzamelen voor accountauthenticatiedoeleinden en kunnen het naar een externe partij verzenden voor elektronische verificatie.
 • We kunnen persoonlijke informatie verzamelen als u deze verstrekt in berichten, feedback of opmerkingen, of als u rechtstreeks contact met ons opneemt. Plaats alsjeblieft geen persoonlijke informatie die je privé wenst te houden.
 • Onze weblogs verzamelen standaard weblogvermeldingen voor elke pagina die wordt weergegeven, inclusief uw IP-adres, pagina-URL en tijdstempel. Weblogs helpen ons bij het diagnosticeren van problemen met onze server, het beheren van de eFlowers-site en het anderszins leveren van onze service aan u.

Gegevens die we opslaan

 • Alle records, offertes, dealverzoeken, prijslijsten, berichten, bestanden, afbeeldingen of andere acties of materialen worden opgeslagen in onze database, zelfs na "verwijdering" en kunnen elders worden gearchiveerd.
 • Hoewel we te goeder trouw pogingen doen om de informatie op te slaan in een veilige werkomgeving die niet beschikbaar is voor het publiek, kunnen we geen volledige beveiliging garanderen.

Archivering en weergave van eFlowers-records door zoekmachines en andere sites

Zoekmachines en andere sites die niet zijn gelieerd aan eFlowers kunnen geen eFlowers handels transacties archiveren of anderszins beschikbaar maken.

Omstandigheden waarin eFlowers informatie kan vrijgeven

 • eFlowers kan informatie over haar gebruikers bekendmaken indien dit wettelijk verplicht is of in de oprechte overtuiging dat dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te reageren op dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of andere juridische procedures.
 • eFlowers kan ook informatie over haar gebruikers bekendmaken aan wetshandhavers of anderen, in de oprechte overtuiging dat dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om: om onze TOU af te dwingen op claims dat een publicatie of andere inhoudelijke berichtgeving de rechten van derden schendt; of de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van eFlowers, haar gebruikers of anderen.

Internationale gebruikers

Door het bezoeken van de website verstrekt u ons bepaalde informatie ofwel data. U bevestigt en gaat akkoord dat door het internationale karakter van de website eFlowers we deze data mogelijk verzamelen met het doel om onze relatie met u als omschreven hierboven of in andere communicatie met u, inclusief het verzenden of versturen van informatie ofwel data buiten uw rechtsgebied. Aanvullend, begrijpt u alstublieft dat dergelijke data bewaard kan worden op servers in het Verenigd Koninkrijk GB. Door gebruik te maken van de website eFlowers en diens Service en data te versturen van en naar, gaat u ermee akkoord dat deze

Terugkoppeling

Wij verwelkomen uw vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit document via e-mail:: info@eflowers.nl.